top of page

Recykleriets villkor

Dessa generella villkor (”Villkor”) gäller för de tjänster som Recykleriet AB, 559222-2813, (”Recykleriet”) tillhandahåller kunder (”Kunden”) som lämnar saker för genomgång, sortering och vidareförsäljning (”Artiklar”) till Recykleriet. I samband med att en eller flera Artiklar lämnas in ingås ett avtal mellan Recykleriet och Kunden med nedanstående Villkor

Uppdrag

Kunden ger vid inlämnandet av Artiklar Recykleriet i uppdrag att för Kundens räkning (i) sortera och bedöma vilka Artiklar som kan försäljas

, (ii) skänka de Artiklar som Recykleriet inte väljer ut till försäljning till välgörande ändamål (iii) iordningställa utvalda Artiklar för försäljning samt lagra dessa och slutligen (iv) sälja de Artiklar som iordningställts.

Som ersättning för dessa tillhandahållna tjänster utgår provision på sålda varor enligt nedan.

 Parterna är införstådda med att Recykleriets tjänst till övervägande del är kopplat till att för Kundens räkning men i eget namn sälja de inlämnade Artiklarna. Utöver vad som framgår av dessa Villkor gäller därför Kommissionslagen (2009:865). I lagen benämns Kunden som kommittent och Recykleriet som kommissionär eller handelskommissionär. Dessa  Villkor utgör parternas kommissionsavtal.

Processen

När Kunden lämnar in Artiklar för första gången skapas ett kundkonto i Recykleriets kundregister där Kundens namn, personnummer och övriga kontaktuppgifter sparas. Kundkonto återskapas också om Kundens tidigare konto raderats som en följd av inaktivitet. Kundkontot används därefter vid kommande inlämningar.

 Recykleriet registrerar även relevant information om Kundens lämnade varor. Vid eventuell försäljning registreras försäljningspris och Recykleriets provision. På kundkontot redovisas således Kundens innestående medel, dvs försäljningspriset med avdrag för provisionen.

Kunden har rätt och möjlighet att ange en ytterligare person som kontaktperson för kundkontot. Kontaktpersonen kan agera ombud för utbetalningar från kundkontot. Det är Kundens ansvar att tillse att uppgifterna på kundkontot från tid till annan är korrekta.

Efter inlämning går Recykleriet igenom Artiklarna och sorterar ut Artiklar som passar Recykleriets sortiment. Övriga artiklar skänks bort. När sorteringen har genomförts bedömer Recykleriet om de Artiklar som kan bli föremål för försäljning behöver behandlas. Behandling innefattar, men är inte nödvändigtvis begränsad till strykning, montering, paketering, mindre lagning och enklare rengöring.

Bedömningen av om en Artikel ska läggas ut till försäljning för Kundens räkning eller inte görs av Recykleriet utan avstämning med Kunden. Vidare gäller att Recykleriet ensamt sätter priset och, baserat på bedömningen nedan, den provision som ska utgå till Recykleriet.

Efter att sortering och behandling är genomförd registreras de Artiklar som ska försäljas på Kundens kundkonto.

Under försäljningsperioden kommer Recykleriet att vidta de rimliga åtgärder som krävs för att Artiklarna ska säljas. Kunden är införstådd med att vissa Artiklar lagerhålls under en period för att läggas ut till försäljning när Recykleriet bedömer att möjligheten för en lyckad försäljning är störst. De Artiklar som av något skäl inte säljs under försäljningsperioden skänks av Recykleriet för Kundens räkning till av Recykleriet utvalda välgörenhetsorganisationer.

Äganderätten för Artiklarna övergår från Kunden till en köpare vid försäljningstillfället eller från Kunden till en välgörenhetsorganisation då Artikeln överlämnas från Recykleriet till den berörda välgörenhetsorganisationen. 

För sådana Artiklar som Recykleriet bedömer har ett försäljningsvärde endast om Recykleriet vidtar mer omfattande åtgärder såsom att tvätta, fläckbehandla, reparera, omarbeta m.m. gäller att Recykleriet har rätt att behålla hela förtjänsten utan att erlägga någon ersättning till Kunden. I dessa fall övergår äganderätten för berörda Artiklar till Recykleriet i samband med att Recykleriet beslutar att genomföra åtgärden.

Provision och utbetalning av försäljningslikvid

Recykleriets ersättning för de tjänster som tillhandahålls enligt dessa Villkor utgår i form av provision på sålda Artiklar. Att ersättningen utgår i form av provision innebär att Recykleriet inte får någon ersättning för Artiklar som skänks bort eller av något skäl inte säljs.

Recykleriets provision på sålda varor ska täcka kostnaden för sortering, lagerhållning, behandling,marknadsföring, försäljning och personalkostnader. Provisionen utgörs av en procentandel av faktiskt erhållen betalning för en Artikel. Provisioner gäller enligt följande;

 60 procent av försäljningssumman för Artiklar som inte kräver någon behandling för att uppnå säljbart skick.

0 procent av försäljningssumman för Artiklar som kräver behandling såsom lagning eller tvätt/rengöring.

Kunden accepterar att en grundläggande förutsättning för kommissionsavtalet är att de Artiklar som Kunden lämnar in är hela och rena. Smutsiga och/eller trasiga Artiklar kan varken skänkas bort eller säljas utan åtgärd och är förenade med kostnader för Recykleriet. Därför gäller att Recykleriet har rätt att ta ut en administrativ avgift om fem kronor per Artikel som är smutsig, fläckig, illaluktande eller trasig om Kunden lämnat in fler än två sådana Artiklar. Den administrativa avgiften registreras på Kundens kundkonto som en skuld och räknas av mot Kundens andel av framtida försäljningslikvid.

Recykleriet drar av aktuell provision från försäljningslikviden i samband med försäljningen och redovisar Kundens erhållna andel av försäljningslikviden på Kundens kundkonto. Utbetalning av Kundens andel av försäljningslikvid (dvs faktiskt erhållen betalning med avdrag för Recykleriets provision) görs personligen till Kunden eller Kundens registrerade kontaktperson mot uppvisande av legitimation i kassan i Recykleriets butik. Betalning görs inte i kontanter. Kundens rätt till sin andel av försäljningslikviden förfaller 24 månader efter att Kunden senast lämnat in varor.

Skador, stöld eller svinn

Recykleriet ansvarar för Kundens Artiklar när de finns i Recykleriets besittning. I händelse av stöld, svinn eller skada ersätts Kunden med ett belopp som motsvarar Kundens andel av förmodad försäljningslikvid (dvs förmodat försäljningspris med avdrag för provision). Kunden är införstådd med att Recykleriet innan Artiklarna gåtts igenom och sorterats inte har bedömt vilka Artiklar som är aktuella för försäljning eller deras försäljningspris. I händelse av stöld, svinn eller skada som inträffar innan Artiklarna har sorterats och prissatts kan därför  Kunden inte ersättas för förlusten på annat sätt än med en schablonintäkt. Det förutsätter också att Kunden lämnat in en förteckning över Artiklarna.

Om Kunden inkommer med sådan förteckning utan dröjsmål ersätts Kunden med ett schablonbelopp om 10 kronor per plagg.

Kommissionsavtalets upphörande

Kommissionsavtalet träder i kraft i samband med att Kunden lämnar in sina Artiklar och upphör per den dag som inträffar först av (i) dagen då Kunden hämtat ut sin kvarvarande andel av erhållen försäljningslikvid och inga av Kundens Artiklar återstår att sälja och (ii) den dag som infaller 24 kalendermånader efter det tillfälle då Kunden senast lämnade in Artiklar till Recykleriet.

Kunden är införstådd med att en stor del av Recykleriets kostnader för inlämnade Artiklar tas innan försäljning äger rum. En Kund har rätt att säga upp kommissionsavtalet till upphörande i förtid och kan då kräva att återfå de Artiklar som Kunden fortfarande har äganderätt till (dvs Artiklar som varken sålts, skänkts eller övergått till Recykleriet till följd av självinträde). Kunden blir dock i ett sådant fall tvungen att ersätta Recykleriet för den skada som uppstår till följd av Kundens förtida uppsägning av kommissionsavtalet. Kunden har inte möjlighet att begära inlämnade Artiklar åter utan att säga upp kommissionsavtalet till upphörande.

Parterna är överens om att skadan om kommissionsavtalet sägs upp efter att sortering ägt rum i vart fall uppgår till ett belopp motsvarande Recykleriets förmodade provision på inlämnade varor. Om Recykleriet kan visa att skadan är större gäller att Recykleriet har rätt till ersättning för den fulla skadan. Om kommissionsavtalet sägs upp innan sortering ägt rum ska Kunden ersätta Recykleriet med ett belopp som i vart fall motsvarar Recykleriets självkostnad för att leta reda på och återlämna aktuella Artiklar.

Övriga frågor

Recykleriet hanterar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”). Ta del av Recykleriets personuppgiftspolicy här.

Recykleriet gallrar Kundernas personuppgifter regelbundet och inaktiverar kundkonton 12 månader efter den senast avslutade försäljningsperioden. Då raderas även Kundens och andra på Kundens kundkonto registrerade personuppgifter från Recykleriets kundregister

bottom of page